Klikk for meny
Share

din trivsel og dine verdier
- vi strekker oss lengre

Samfunnsansvar

Ren Pluss er en betydelig arbeidsgiver i norsk sammenheng

Publisert: 04.06-2011

Ren Pluss er en betydelig arbeidsgiver i norsk sammenheng og med dette følger et stort samfunnsansvar.

Ledelsen i Ren Pluss har valgt å støtte FNs ti prinsipper i Global Compacts med hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Ledelsen i Ren Pluss har til hensikt å fremme disse prinsippene innenfor vårt innflytelsesområde, herunder også ovenfor våre leverandører og underleverandører.

Vi forplikter oss til å gjøre prinsippene til en del av vår strategi, kultur og daglige drift.

Ren Pluss sin politikk for å etterleve prinsippene er beskrevet i de påfølgende avsnittene.

Menneskerettigheter (prinsipp 1-2)

 • Ren Pluss støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal arbeide aktivt for å forhindre at det skjer brudd på dem.

Arbeidstakerrettigheter (prinsipp 3-6)

 • Det skal være full organisasjonsfrihet i Ren Pluss.
 • Alle renholdere i selskapet skal lønnes i overensstemmelse med gjeldende overenskomst mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service, uavhengig av om de er organisert eller ikke.
 • Alle former for tvang, som ikke ligger under selskapets naturlig styringsrett, er strengt forbudt.
 • Nedre aldersgrense for fast ansettelse i selskapet er 18 år.
 • Alle ansatte i Ren Pluss skal respekteres, behandles rettferdig og gis like muligheter, uavhengig av rase, hudfarge, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, seksuell legning, sivilstand og funksjonshemming. Dette gjelder også ved nyrekruttering.
 • Ren Pluss skal etterleve AMLs bestemmelser, herunder også forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Miljø (prinsipp 7-9)

 • Ren Pluss skal ikke belaste det ytre miljø mer enn det som er påkrevet for å klare de oppgavene selskapet har påtatt seg.
 • Vi skal søke det mest miljøvennlige alternativet når produkter og metoder velges.
 • Vi skal arbeide aktivt for å redusere vårt forbruk av naturresurser og miljøbelastende produkter.

Bekjempelse av korrupsjon (prinsipp 10)

 • Ren Pluss skal ikke gi gaver til kunder med det formål å påvirke deres objektive vurderinger ved valg av leverandører.
 • Ansatte i Ren Pluss skal ikke motta gaver fra leverandører som er av en slik art at det kan påvirke deres objektive vurderinger. Er det tvil skal alltid daglig leder konsulteres.

 

Ivar Sjølstad
Adm. direktør

Kategori: